• :
  • :
Saturday December 2, 2023

17 Sha'ban -5499

PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 5:45 7:00
Sunrise 7:49
Zuhr 11:59 12:45
Asr 2:07 3:00
Maghrib 3:59 3:59
Isha 5:16 7:00
Jumuah 12:30 | 1:30

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 3:58Isha: 7:45